485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği


Vergi Usul Kanunu 485, 486 ve 487 nolu tebliğler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

485 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-14.htm

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171217-15.htm

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin hazırlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.


Son Paylaşımlar